Политика за защита на личните данни

Настоящата политика има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от СПОРТДЕЛИВЕРИ ЕООД, ЕИК 205471976, със седалище и адрес на управление: гр.София,п.к 1000, р-н Възраждане, бул. Александър Стамболийски № 27, вх. А, ет. 4, представлявано от Цветан Георгиев Георгиев, в качеството му на Управител, дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.
Легални дефиниции и термини

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

СПОРТДЕЛИВЕРИ ЕООД, ЕИК205471976, наричана по долу само Дружество/то, е юридическо лице, вписано Агенция по Вписванията – Търговски Регистър, е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на дейността й, като седалището и адресът на управление на със седалище и адрес на управление: гр.София,п.к1000, р-н Възраждане, бул. Александър Стамболийски № 27, вх. А, ет. 4, ап.9, на който може да изпращате по пощата искания като администратор на данни. Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: team@sportdelivery.com
Видове лични данни, които се обработват:
Личните данни, събирани и обработвани от Дружеството, са за целите на изпълнение на изпълнение на предоговорните и договорни отношение между двете страни:
- Идентифициране на клиента: Имена
- Контактна информация: Адрес, е-майл, телефонанен номер.
- Информация относно плащанията: Номер на банковата сметка, иинформация за доставчика на платежни услуги и друга информация нужна да се осъществи плащането изисквана от оператора на платежни услуги.
- IP адреса ви при посещение на нашия сайт.
- дата и време на посещението ви.

1.1.Когато Дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.
1.2.Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

2.Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

При упражняване на дейността си Дружеството обработва лични данни на Клиентите си, основно в изпълнение на свои договорни отношения, законови задължения, изрично съгласние и легитимен интерес за защита на пратвата ни, включително както и на задължения съгласно действащото българско законодателство, включително и съгласно задълженията вменени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за защита на потребителите.
Ние обработваме предоставените от вас лични данни, съгласно следните основания:
а) Обработването е необходимо за изпълнението на СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; (съгласно чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламента)
б) Субектът на данните е дал СЪГЛАСИЕ за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; (съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламента)
в) Обработването е необходимо за спазването на ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, което се прилага спрямо администратора; (съгласно чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента)
г) Обработването е необходимо за защита на ЛЕГИТИМНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ (съгласно чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламента)
3.Категории получатели на данни извън Дружестовото.
Дружеството разкрива лични данни на трети страни и получатели в изпълнение на сключения договор, както и а ако е налице законово основание за получаване на данните. - Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на доставка на стоките обект на сключения договор.
- Банки и доставчици на платежни оператори за нуждите на извършвани плащания;
-Счетоводна фирма, във връзка с обработването и изготвянето на счетоводни документи;
Извън случаите в изпълнение на договора, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат: - Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, МВР и други);
- Комисията за защита на потребителите;
- Комисията за защита на личните данни;
- Предоставяне на информация на съда;

 1. Срок за съхранение на данните.
  Като администратор на данни Дружеството обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението. Данни се съхраняват за срок, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им. След отпадане на залдението за съхраняване или срока за който е определен, данните се унищожават и/или изтриват.
 2. Права на физическите лица-субекти на данни.
  Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

- Право на достъп;
- Право на коригиране на неточни или непълни данни;
- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
- Право на ограничение на обработването;
- Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
- Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
- Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до Дружеството (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството или на е-майл: team@sportdelivery.com
6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
Адрес: гр. София, п.код1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 91 53 518, Ел.поща: kzld@cpdp.bg ; Интернет сайт: www.cpdp.bg

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации. Дружестото не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 2. Въведени мерки за защита на личните данни.
  С Вътрешни правила са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

shoes